EigenBeheer.com HOME Over EigenBeheer.com Contact Algemene voorwaarden
dé oplossing voor een pensioen op maat
Onze filosofie

Uitklappen     No nonsense
Inklappen     No nonsense

Waarom werkzaamheden uitbesteden als u het zelf ook kunt? Bij ons krijgt u de keuze om het zelf te doen of het door ons te laten uitvoeren.


Uitklappen     Pensioen is een inkomensvoorziening, geen aftrekpost
Inklappen     Pensioen is een inkomensvoorziening, geen aftrekpost

Sommige ondernemers zien het pensioen hoofdzakelijk als een korting op de vennootschapsbelasting. Wij zien het als een voorziening voor uzelf en uw nabestaanden om te zijner tijd een verzorgd leven te kunnen (laten) leiden. Dat levert nu uiteraard een aftrekpost op, maar wij zijn als pensioendeskundigen meer geïnteresseerd in uw oudedag en de verzorging van uw nabestaanden. Onze nadruk ligt dus meer op het afdekken van de risico′s dan op een zo hoog mogelijke aftrek.


Uitklappen     Heldere, scherpe tarieven
Inklappen     Heldere, scherpe tarieven

Voor alle diensten die we op de internetsite aanbieden gelden vaste prijzen, zonder bijkomende kosten. Als u andere wensen heeft krijgt u van ons tevoren een prijsopgave.


Uitklappen     Uw tijd is kostbaar, die van ons ook
Inklappen     Uw tijd is kostbaar, die van ons ook

De meeste ondernemers delen het liefst zelf hun tijd in. Dat geldt voor u en ook voor ons. Daarom werken wij volledig digitaal. Vragen beantwoorden we binnen 48 uur per email (uitgezonderd feestdagen en weekenden) en uw opdracht is gegarandeerd binnen 3 weken door ons afgehandeld. Redden we deze deadlines niet? Dan krijgt u automatisch 10% korting op uw factuur.


Actueel20 oktober 2014
Op 1 januari 2015 wordt de maximale pensioenopbouw wederom verlaagd.
Vanaf 1 januari 2015 moeten de meeste pensioenregelingen wederom worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.

Per 1 januari 2014 moest de DGA kiezen tussen de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar of de bestaande pensioenleeftijd van 65 jaar. De wijzigingen die vanaf 2015 gelden zijn met name een beperking in de hoogte van de pensioenopbouw.

Wij hebben een speciale pagina gewijd aan de omzetting per
1 januari 2015. Kijk hier voor meer informatie.
30 oktober 2013
Op 1 januari 2014 treedt de wet VAP in werking.
Vanaf die datum is de maximale pensioenopbouw lager én wordt die gebaseerd op de standaard pensioenleeftijd van 67 jaar.

Het blijft mogelijk om 65 jaar als pensioenleeftijd aan te houden, helaas wordt de maximale pensioenopbouw dan nog lager. Dit is verklaarbaar, omdat het pensioen dan 2 jaar eerder ingaat en dus een hogere waarde heeft per euro pensioen.

Met deze beperking hoopt de regering te bereiken dat Nederlanders langer doorwerken en daarnaast geeft het ruimte voor premieverlaging. Dat heeft positieve gevolgen voor de koopkracht en belastinginkomsten op dit moment. Helaas gaat het wel ten koste van de koopkracht als u gepensioneerd bent.

Vanaf 2015 gaat de maximale pensioenopbouw naar verwachting nog verder naar beneden. Wij hadden de hoop dat die maatregelen nog voor het einde van het jaar bekend zouden zijn, zodat DGA's de mogelijkheid hebben om de pensioenregeling direct aan te passen naar de situatie vanaf 2015.

Helaas zijn de voorstellen niet door de eerste kamer aangenomen. Anticiperen op de toekomst is zo niet of nauwelijks mogelijk. Het levert werkgevers (onnodig) veel uitvoeringskosten op omdat veel pensioenregelingen nu twee keer aangepast moeten worden.

Wij hebben een speciale pagina gewijd aan de omzetting per 1 januari 2014. Kijk hier voor meer informatie.
14 januari 2013
Nieuwe regels voor het DGA-pensioen
Sinds de invoering van de Flex-BV per 1 oktober 2012 is het BV-recht gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioen in eigen beheer.

Eén van de voorwaarden om pensioen in eigen beheer te mogen uitvoeren, is dat de DGA tenminste 10% van de aandelen in de BV bezit. Sinds 1 oktober jl. is de eis toegevoegd dat het moet gaan om aandelen waaraan stemrecht is verbonden. Voor een reeds bestaande BV heeft dit geen gevolgen. Pas als de BV-structuur zodanig wordt gewijzigd dat er stemrechtloze aandelen worden uitgebracht, dient u goed te kijken naar deze eis.

Een belangrijkere wijziging betreft het dividend dat wordt uitgekeerd. Het bestuur van de BV moet formeel toestemming geven om dividend uit te keren. Voordat het bestuur deze goedkeuring kan geven moet er een ´uitkeringstoets´ worden gedaan. Hierbij wordt vastgesteld of de continuïteit van de BV niet in gevaar komt door de winstuitkering.

De waarde van de pensioenvoorziening wordt ook in deze toets meegenomen. Als de opeisbare schulden (waaronder de waarde van het pensioen) hoger zijn dan het eigen vermogen van de BV, mag er geen dividend worden uitgekeerd. Voor de waarde van de schulden moet worden uitgegaan van de commerciële balans. Vraag daarom altijd advies aan uw accountant voordat u dividend uitkeert.
17 september 2012
Tegemoetkoming voor tegenvallende beleggingsresultaten
Pensioenfondsen zijn regelmatig in het nieuws met tegenvallende dekkingsgraden. Omdat de voorziening te laag is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen, moet de premie worden verhoogd of de uitkering worden verlaagd.

Voor een pensioen in eigen beheer was dit tot op heden niet mogelijk. Als de beleggingsresultaten tegenvallen is er te weinig geld in kas om de uitkeringen levenslang vol te kunnen houden. Daardoor worden er naar verhouding te hoge uitkeringen gedaan en stopt de pensioenuitkering voortijdig omdat het geld op is.

Deze ongelijkheid wordt nu beperkt door eenmalig ´in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum´ een vermindering van de aanspraken toe te staan. Ga op tijd in overleg met uw accountant en de belastinginspecteur als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.
9 juli 2012
Het pensioenakkoord en de DGA
De verhoging van de pensioenleeftijd is volop in het nieuws. Op basis van de meest recente voorstellen wordt de pensioenleeftijd vanaf 2013 verhoogd naar 66 jaar en vanaf 2012 naar 67 jaar, hoewel dit alleen geldt voor het nog op te bouwen pensioen. De bestaande aanspraken worden vooralsnog geëerbiedigd, zoals dat ook bij eerdere wijzigingen het geval was. Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen zal het wetsvoorstel mogelijk nog worden aangepast.

Wat er ook gebeurt, een aanpassing van de pensioenleeftijd is onvermijdelijk en voor de DGA zal geen uitzondering worden gemaakt. Het betekent in ieder geval een verplichte aanpassing van de pensioenovereenkomst. Afhankelijk van de manier van omzetten kan het tot gevolg hebben dat het pensioen steeds minder overzichtelijk wordt. Zodra de wetgeving definitief wordt zullen wij een artikel op de site publiceren met een duidelijke uitleg van de mogelijkheden. De impact is niet in alle gevallen hetzelfde, de oplossing daarom ook niet.
17 oktober 2011
AOW vanaf uw verjaardag
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de AOW in te laten gaan op de dag waarop u 65 jaar wordt.

Nu nog begint uw AOW op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, gaat de maatregel in op 1 april 2012 en niet op 1 januari 2012 zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De in het regeerakkoord afgesproken maatregel levert € 60 miljoen per jaar op.
22 april 2011
De toekomst van het pensioen in eigen beheer
Medio februari heeft een commissie onder leiding van Prof. Mr. H.M. Kappelle een rapport gepubliceerd over de fiscale behandeling van pensioenen. Het DGA-pensioen neemt een duidelijke plaats in in het rapport.

Eén van de meest opmerkelijke standpunten is dat de commissie geen reden ziet om het pensioen van de DGA anders te behandelen dan het pensioen van werknemers in loondienst. Hoewel het toe te juichen is dat iedereen dezelfde rechten zou moeten hebben, zou het voor de DGA met pensioen in eigen beheer betekenen dat het pensioen verplicht bij een verzekeraar ondergebracht zou moeten worden.

De timing van het rapport is opmerkelijk. Juist op het moment dat pensioenfondsen met lage dekkingsgraden te maken hebben en verzekeraars bijna dagelijks in het nieuws komen met berichtgeving over te hoge kosten, vindt de commissie dat de DGA zijn geld beter bij een verzekeraar onder kan brengen dan het in het eigen bedrijf te houden.

Vooropgesteld: bij een pensioen in eigen beheer kan veel mis gaan. In een behoorlijk aantal gevallen wordt er door de DGA niet bij stil gestaan dat het opgebouwde pensioenkapitaal op pensioendatum daadwerkelijk aanwezig moet zijn. En hoewel een faillissementsrisico is te beperken door het pensioen in de holding onder te brengen, is het zeker terecht dat de commissie stelt dat er minder waarborgen zijn voor een gegarandeerde uitkering.

Maar is dat niet wat een DGA onderscheidt van een werknemer? Zelf de keuze kunnen maken, risico’s inschatten en beheersen en tijdig een adviseur inschakelen. De DGA die voor zijn of haar pensioen zekerheid wil, brengt het onder bij een verzekeraar. De DGA die het kapitaal wil gebruiken om voor financieringen minder afhankelijk te zijn van de bank houdt het in eigen beheer. Hetzelfde geldt voor de DGA die zelf wil bepalen hoe het pensioenvermogen moet worden belegd.

Echte inkomenszekerheid biedt een pensioen in eigen beheer daarom niet, maar dat geldt ook voor de periode vóór pensionering. Ondernemen is risico’s lopen. Vooralsnog gaan wij er daarom vanuit dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is.
14 mei 2010
Verhoogde capaciteit
In verband met de toenemende drukte hebben wij onze capaciteit tijdelijk verhoogd. Berekeningen kunnen nu binnen een week worden gemaakt, zodat de aangifte vennootschapsbelasting geen vertraging oploopt.
11 mei 2010
Pensioenverwachting
In de afgelopen tijd is het duidelijk geworden dat een goed pensioen geen vanzelfsprekendheid is. DGA's zijn in dit opzicht een minder kwetsbare groep dan werknemers in loondienst, omdat zij er over het algemeen niet op vertrouwen dat de overheid of de werkgever "het wel regelt". Niettemin is er ook onder de DGA's veel onduidelijkheid over het pensioen.

Waar werknemers in loondienst erop vertrouwen dat de werkgever een goede pensioenregeling heeft getroffen, vertrouwen DGA's erop dat de accountant heeft gezorgd voor genoeg reserveringen om een goed pensioen uit te kunnen betalen.

De situatie wordt complexer als er rekening wordt gehouden met een aantal variabelen. Hoe ontwikkelt de onderneming zich de komende jaren? Is er wel een koper te vinden als u met pensioen gaat? Hoe hoog is de inflatie de komende tijd? Op welke leeftijd stopt u met werken? Krijgt u dan nog AOW?

Als u een nieuwe auto aanschaft, kunt u redelijk nauwkeurig (laten) berekenen wat de kilometerkostprijs is en wat de totale maandelijkse lasten zullen zijn. Door een proefrit te maken heeft u een goed beeld van het comfort, de sportiviteit en de praktische inzetbaarheid. De verwachtingen die er zijn als een auto wordt aangeschaft, komen daarom meestal uit.

Bij een pensioenregeling legt u grote sommen geld opzij voor de toekomst, terwijl u niet weet hoe oud u zult worden, hoeveel geld u maandelijks nodig heeft en hoelang u fit genoeg blijft voor verre vakanties. Toch verwacht u een verzorgde oude dag, terwijl zelfs de beste accountant niet verder komt dan een goede schatting van uw verzorgingsniveau.

Wat kunt u doen om toch een zo realistisch mogelijk beeld van uw pensioen te krijgen?

- Realiseer u dat pensioen duur is. Als u van uw 25ste tot uw 60ste werkt, moet u in 35 jaar genoeg sparen om nog ruim 20 jaar van te kunnen leven. Dat kan niet door 5% van uw salaris opzij te zetten.

- Hoe hoger uw levensstandaard nu is, hoe meer pensioen u naar verwachting nodig heeft. Als u nu het grootste deel van uw totale inkomen opmaakt, is de kans op een volwaardig pensioen minder groot.

- Wat u van de overheid krijgt is niet gegarandeerd. AOW bouwt u niet op, maar wordt betaald doordat alle mensen die werken betalen voor alle mensen die met pensioen gaan. Zodra er teveel ouderen zijn ten opzichte van het aantal mensen dat werkt, begint dit systeem te kraken.

- Een privé-spaarrekening kan ook worden gebruikt om een pensioen aan te vullen. Fiscaal voordeel is mooi meegenomen, maar een spaarrekening kunt u later niet alleen gebruiken om uw inkomen aan te vullen, maar ook om een nieuwe auto of zelfs een vakantiewoning te kopen.
28 oktober 2009
Maximale pensioenopbouw, nuttig of niet?
De DGA die zijn pensioen in eigen beheer opbouwt, maakt in de meeste gevallen maximaal gebruik van de fiscaal toegestane mogelijkheden. Omdat een maximale pensioenopbouw ook een zo hoog mogelijke aftrekpost oplevert, is het de voordeligste financieringsmethode voor de investeringen van de onderneming. Ook als er geen behoefte is aan extra liquide middelen voor investeringen, kan het belastingvoordeel gebruikt worden om extra rendement te maken.

Mede gezien de steeds krapper wordende mogelijkheden om een volwaardig pensioen op te bouwen, is het verstandig om gebruik te blijven maken van de fiscale mogelijkheden.

Zolang de BV actief is, jaarlijks winst maakt en het vermogen van de BV toe kan nemen om de reserve te laten groeien, is er weinig op deze situatie aan te merken. Pas als de activiteiten in de BV gestaakt worden of er verlies wordt gemaakt, kunnen er ongewenste effecten ontstaan.

Download het volledige artikel hier.
6 mei 2009
Banksparen of eigen beheer?
Door de introductie van het "banksparen" is de discussie ontstaan of het nog wel interessant is om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Op een aantal internetsites lezen wij de conclusie dat het in de meeste gevallen goedkoper en beter is om voor de optie van "banksparen" te kiezen.

Voor de duidelijkheid: banksparen is de variant van een lijfrenteverzekering die u niet bij een verzekeraar, maar bij een bank afsluit. U kunt dit beschouwen als een geblokkeerde spaarrekening, waarbij de inleg aftrekbaar is in box 1 (onder dezelfde voorwaarden als een lijfrenteverzekering) en de uitkeringen belast zijn in box 1.

Wij zijn er van overtuigd dat het banksparen de goedkoopste optie is, als gekeken wordt naar de kosten die jaarlijks betaald moeten worden. Echter, dat is nog maar een deel van het totale plaatje.

De rentevergoeding op deze rekeningen is gemiddeld genomen relatief laag. De hoogste rente die u ontvangt ligt ongeveer een halve tot een hele procent onder de deposito-tarieven, zodat u met een pensioenreserve van € 50.000,-- al € 250,-- tot € 500,-- per jaar misloopt. Bovendien sluit u een langlopend contract, dus zodra er betere aanbiedingen op de markt komen kunt u hier waarschijnlijk geen gebruik van maken.

De meeste dga´s hebben al een holding of beheer-BV. Hier kan het pensioen in worden opgebouwd. Er is dan geen noodzaak om een aparte pensioen-BV op te richten. De extra kosten zijn in dat geval beperkt tot een pensioenovereenkomst (voorheen pensioenbrief) en een jaarlijkse berekening van de reservering. Een dergelijke berekening kost bij ons € 95,--.

Is een pensioen in eigen beheer dan altijd beter? Nee. Als de dga geen zicht heeft op de financiën in de onderneming of geen holding heeft, zullen de kosten hoger zijn. Bovendien is de dga verplicht om jaarlijks een berekening te laten maken, terwijl er met banksparen gerust een jaar overgeslagen kan worden.

Voor de dga die zicht heeft op de kasstromen in de onderneming en graag zelf bepaalt wat er met zijn geld gebeurt is er ons inziens nog geen goed alternatief voor eigen beheer. Omdat het geld in het bedrijf blijft zitten, is er een continue mogelijkheid om te wisselen tussen een spaarrekening, een deposito, een beleggingsfonds of het investeren in het eigen bedrijf. Ervan uitgaande dat de pensioenreserve apart wordt gezet, is het vrij simpel om de kosten te compenseren met een hoger rendement.
18 maart 2009
Beleggen of sparen?
Een pensioen in eigen beheer is feitelijk niet meer dan een reservering op de balans. De onderneming moet er zelf voor zorgen dat er op de pensioendatum voldoende kapitaal aanwezig is om het pensioen van de dga uit te kunnen betalen. Veel dga's kiezen ervoor om met (een deel van) de pensioenreserve te sparen of te beleggen.

Vooral de dga's die beleggen hebben in het afgelopen jaar een aanzienlijk deel van hun pensioenpotje zien verdampen. Op papier maakt dat voor het pensioen niet uit, daar is namelijk een reserve voor op de balans gezet en die blijft gelijk. Echter, de verliezen op de aandelenportefeuille worden verliezen op de winst- en verliesrekening en zorgen er zo voor dat de winst van de onderneming behoorlijk kan dalen.

Is het dan beter om te sparen? Dat is afhankelijk van uw eigen situatie. Als u geen risico met uw pensioen wilt lopen en/of nog maar enkele jaren te gaan heeft tot u met pensioen gaat is het verstandiger om te sparen. Als u nog 15 of 20 jaar tot uw pensioendatum heeft en beseft dat de huidige beurskoersen op een historisch laag niveau zijn aanbeland, kan het lonen om (een deel van) uw pensioenreserve te beleggen. Op langere termijn is het verwachte rendement nu eenmaal hoger dan op een spaarrekening.

Een beleggingsadviseur of financieel planner kan u helpen met het samenstellen van een portefeuille die op uw persoonlijke situatie is toegespitst.
27 januari 2009
Transparantie op zijn smalst
Na alle tumult omtrent de woekerpolissen is de druk om duidelijke, volledige en correcte informatie over levensverzekeringen en pensioenen aan consumenten groter dan ooit. Indexaties van pensioenen worden daarom vanaf nu uitgedrukt in een visuele stapel muntjes. Oordeel gerust zelf:

ToeslagenLabel

De term 'indexatie' is niet duidelijk genoeg, daarom heten het vanaf nu 'toeslagen'. Uiteraard is deze term nu ook in het Uniform Pensioenoverzicht terechtgekomen, zodat in de opgave van 2008 een andere term staat dan in die van 2009.

Bij de financiële bijsluiter wordt het nog vreemder: deze is zo aangepast dat nu het gemiddelde pessimistische rendement berekend wordt. Nobel bedacht, maar helaas niet te berekenen. De details zal ik u besparen, maar volgens de AFM moet het gemiddelde percentage in het pessimistische scenario daarom maar worden berekend op basis van het meest optimistische scenario. Tsja, ik vraag me toch af of dat de vooruitgang is die we willen zien.