EigenBeheer.com HOME Over EigenBeheer.com Contact Algemene voorwaarden
dé oplossing voor een pensioen op maat
Onze filosofie

Uitklappen     No nonsense
Inklappen     No nonsense

Waarom werkzaamheden uitbesteden als u het zelf ook kunt? Bij ons krijgt u de keuze om het zelf te doen of het door ons te laten uitvoeren.


Uitklappen     Pensioen is een inkomensvoorziening, geen aftrekpost
Inklappen     Pensioen is een inkomensvoorziening, geen aftrekpost

Sommige ondernemers zien het pensioen hoofdzakelijk als een korting op de vennootschapsbelasting. Wij zien het als een voorziening voor uzelf en uw nabestaanden om te zijner tijd een verzorgd leven te kunnen (laten) leiden. Dat levert nu uiteraard een aftrekpost op, maar wij zijn als pensioendeskundigen meer geïnteresseerd in uw oudedag en de verzorging van uw nabestaanden. Onze nadruk ligt dus meer op het afdekken van de risico′s dan op een zo hoog mogelijke aftrek.


Uitklappen     Heldere, scherpe tarieven
Inklappen     Heldere, scherpe tarieven

Voor alle diensten die we op de internetsite aanbieden gelden vaste prijzen, zonder bijkomende kosten. Als u andere wensen heeft krijgt u van ons tevoren een prijsopgave.


Uitklappen     Uw tijd is kostbaar, die van ons ook
Inklappen     Uw tijd is kostbaar, die van ons ook

De meeste ondernemers delen het liefst zelf hun tijd in. Dat geldt voor u en ook voor ons. Daarom werken wij volledig digitaal. Vragen beantwoorden we binnen 48 uur per email (uitgezonderd feestdagen en weekenden) en uw opdracht is gegarandeerd binnen 3 weken door ons afgehandeld. Redden we deze deadlines niet? Dan krijgt u automatisch 10% korting op uw factuur.


Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden Steenhoven Consultancy B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Steenhoven Consultancy B.V. (hierna opdrachtnemer) en overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en de wederpartij van opdrachtnemer (hierna opdrachtgever).

Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. De prijzen in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en respecteert uw privacy volledig. Eigenbeheer.com handelt geheel volgens de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons als financiƫle dienstverlener stelt.

Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

De in de overeenkomst van dienstverlening genoemde tarieven zijn de tarieven zoals die gelden voor de duur van de overeenkomst. Bij verlenging van de overeenkomst kunnen de tarieven in overeenstemming met opdrachtgever worden aangepast. De tarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten. Indien aanvullende werkzaamheden worden verricht die buiten de overeengekomen diensten worden uitgevoerd kan hiervoor een aangepast tarief in rekening worden gebracht.

Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij door opdrachtgever en opdrachtnemer anders wordt overeengekomen. Opdrachtnemer kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal de declaratie maandelijks worden vastgesteld op grond van de feitelijke arbeidsduur, afgerond op eenheden van 15 minuten. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Eventuele bezwaren tegen een declaratie dienen eveneens binnen 30 dagen kenbaar te worden gemaakt.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de duur van de overeenkomst op basis van de standaard werkduur wordt gedeclareerd, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot maximaal € 20.000,00.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, instructies, software, (elektronische) bestanden enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte stukken zijn eigendom van opdrachtgever.

Tenzij het werk zich er niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het recht om een geschil aanhangig te maken, vervalt na een periode van één jaar nadat opdrachtgever bekend was met de feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de aansprakelijkstelling.

Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van opdrachtgever een verklaring arbeidsrelatie van de belastingdienst, welke opdrachtgever vrijwaart van inhouding en afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen (VAR-dga).